ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

ZASADY BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA DZIECIW PRZEDSZKOLU NA CZAS REŻIMU SANITARNEGO:

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia tj. 6.00.

2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez opiekunów prawnych/ upoważnione osoby w myśl zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m.

3. Rodzice odprowadzający dzieci do przedszkola są zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego- dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki, noszenie maseczki zakrywającej nos i usta.

4. Rodzic wchodzący na teren placówki ogranicza czas pobytu w przestrzeni wspólnej do minimum.

5. Dzieci przyprowadzanie są do przedszkola do godz. 8:45 i wchodzą wyłącznie wejściem do tego wyznaczonym:

– Grupa I, II, III – wejście główne- budynek Małego przedszkola

– Grupa VII, VIII, IX, XI – wejście boczne- budynek główny Zespołu

– wejście od strony dziedzińca:

a) parter- Grupa IV, V, X

b) piętro- Grupa VI, XII, XIII, XIV

6. Dzieci odbierane są po obiedzie- czyli od 12tej lub po podwieczorku, czyli od 14tej. W międzyczasie drzwi przedszkola zostają zamknięte.

7. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki należy ograniczyć do minimum i tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

8. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby dorosłe i zdrowe.

10. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek.

11. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

12. Do danej grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych stali wychowawcy i pracownicy obsługi.

13. Dana grupa przebywa w sali, w której nie ma sprzętów i przedmiotów nie nadających się do łatwej i skutecznej dezynfekcji.

14. Sala w której przebywają dzieci jest regularnie, co godzinę wietrzona i dezynfekowana.

15. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko przebywające w sali nie jest mniejsza niż 1,5m.

16. Podczas zajęć dzieci korzystają wyłącznie z własnych przyborów, które umieszczają w półeczce indywidualnej.

17. Każdorazowo, w warunkach sprzyjającej pogody i dobrych wskaźników czystości powietrza dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu.

18. Plac zabaw udostępniony jest dla jednej grupy w danym momencie.

19. Sprzęty na placu zabaw są regularnie czyszczone i dezynfekowane.

20. Dzieci 3 – 4 letnie leżakujące, przynoszą własną pościel zapakowaną w worek. W każdy piątek pościel zabierana jest do prania.

21. Leżaki każdorazowo po danym odpoczynku są dezynfekowane.

22. Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się przy użyciu mydła i ciepłej wody, a wycieranie dłoni odbywa się przy pomocy ręczników papierowych.

23. Dzieci spożywają posiłki w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując określony harmonogram czasowy:

– Grupa I, II, III- jadalnia na parterze – budynek Małego Przedszkola

– Grupa VII, VIII, IX, XI- własne sale

– Grupa XII, XIII, XIV- stołówka szkolna

 – Grupa IV, V, X- własne sale

 – Grupa VI- jadalnia – przedszkole.

24. Kontakt wychowawcy z Rodzicem jest ograniczony i zamyka się on wyłącznie do kontaktu telefonicznego, mailowego.

25. Obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców do sali w której odbywają się zajęcia.

26. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni przebywają na kwarantannie nie może być przyprowadzone do przedszkola.

27. Każda grupa ma na wyposażeniu termometr bezdotykowy, którego każdorazowe użycie powinno być zdezynfekowane.

28. Przedszkole posiada izolatorium, do którego kierowane są dzieci w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

29. Dziecko w izolatorium zachowuje 2m odległości od innych osób i zostaje jak najszybciej odebrane przez Rodzica.