ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 12 marca 2024 r. na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia 12 marca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz.20:00

Dodatkowy komunikat dotyczący tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: nr 4 w Pszczynie, Porębie, Wiśle Małej i Brzeźcach.
Jeżeli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jedną z wymienionych wyżej szkół, a nie jest ona dla dziecka szkołą obwodową, rodzice dziecka mogą składać wniosek o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły w terminie jak wyżej.

(Podstawa prawna art.130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – „Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”)