WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Pszczynie

REGULAMIN

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne, wielokierunkowe i intensywne działania, mające na celu przygotowanie przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole oraz jego prawidłowego funkcjonowania w obszarze emocjonalnym, poznawczym, społecznym i fizycznym.

Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziców i pozostałych członków rodziny, którzy aktywnie uczestniczą w procesie terapeutycznym poprzez współpracę ze specjalistami.

WWR – dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Oddziaływania prowadzone są przez zespół ekspertów w ścisłej współpracy z rodziną i obejmują dzieci zagrożone niepełnosprawnością oraz niepełnosprawne od chwili wykrycia zagrożenia lub stwierdzenia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia ta wydawana jest w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic lub opiekun zgłasza się do dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie.

Kto prowadzi terapię ?

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są wykfalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności przedszkolaka:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta SI,
 • terapeuta TUS,

Pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania koordynuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie, Pani Joanna Rozmus – Cader.

Rodzaje terapii w ramach WWR:

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Rehabilitacja

WWR – dlaczego warto?

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje ogromne szanse na ograniczenie trudności w rozwoju lub ich całkowite wyeliminowanie.

Dzieci objęte terapią:

 • wcześniej  zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi
 • łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej  nauki szkolnej
 • stają się bardziej sprawne ruchowo
 • nabierają odwagi do przebywania w nowym środowisku
 • stają się dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie

Zadania specjalistów w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu samodzielności na miarę jego możliwości,
 • przeciwdziałanie występowaniu lub nasilaniu się nieprawidłowości w rozwoju  dziecka,
 • prowadzenie konsultacji, spotkań dla rodziców lub opiekunów w zakresie form pracy z dzieckiem,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy członkami rodziny,
 • pomoc rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności prawidłowego postępowania z dzieckiem,

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach WWR?

Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę.

Dokumenty do pobrania:

Galeria

Akty prawne

   Zbiór aktów prawnych, na których opiera się organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych